تماس با ما 2-22254080-021

اطلاعیه

خانه

بسته زبان انگلیسی ( EPS) ویژه بزرگسالان شامل:

نام درس: Beginner 1
کد درس: 910301-1001
قیمت آموزش مجازی :
400,000 50,000 ریال
درصد تخفیف : 87%
نام دوره: Beginner 2
کد درس: 910301-1002
قیمت آموزش مجازی :
400,000 50,000 ریال
درصد تخفیف : 87%
نام دوره: Beginner 3
کد درس: 910301-1003
قیمت آموزش مجازی :
400,000 50,000 ریال
درصد تخفیف : 87%
نام درس: Elemantary 1
کد درس: 910301-1004
قیمت آموزش مجازی :
400,000 50,000 ریال
درصد تخفیف : 87%
نام دوره: Elemantary 2
کد درس: 910301-1005
قیمت آموزش مجازی :
400,000 50,000 ریال
درصد تخفیف : 87%
نام دوره: Elemantary 3
کد درس: 910301-1006
قیمت آموزش مجازی :
400,000 50,000 ریال
درصد تخفیف : 87%
نام دوره: Pre intermediate1
کد درس: 910301-1007
قیمت آموزش مجازی :
400,000 50,000 ریال
درصد تخفیف : 87%
نام دوره: Pre intermediate1
کد درس: 910301-1008
قیمت آموزش مجازی :
400,000 50,000 ریال
درصد تخفیف : 87%
نام دوره: Pre intermediate3
کد درس: 910301-1009
قیمت آموزش مجازی :
400,000 50,000 ریال
درصد تخفیف : 87%
نام دوره: Intermediate1
کد درس: 910301-1010
قیمت آموزش مجازی :
400,000 50,000 ریال
درصد تخفیف : 87%
 
نام دوره: Intermediate2
کد درس: 910301-1011
قیمت آموزش مجازی :
400,000 50,000 ریال
درصد تخفیف : 87%
نام دوره: Intermediate3
کد درس: 910301-1012
قیمت آموزش مجازی :
400,000 50,000 ریال
درصد تخفیف : 87%

انتخاب و ادامه


بسته زبان انگلیسی ( ISI English) ویژه کودکان شامل:

نام دوره: isi english 1
کد درس: 910301-2001
قیمت آموزش مجازی :
400,000 50,000 ریال
درصد تخفیف : 87%
نام دوره: isi english 2
کد درس: 910301-2002
قیمت آموزش مجازی :
400,000 50,000 ریال
درصد تخفیف : 87%
نام دوره: isi english 3
کد درس: 910301-2003
قیمت آموزش مجازی :
400,000 50,000 ریال
درصد تخفیف : 87%
نام دوره: isi english 4
کد درس: 910301-2004
قیمت آموزش مجازی :
400,000 50,000 ریال
درصد تخفیف : 87%
نام دوره: isi english 5
کد درس: 910301-2005
قیمت آموزش مجازی :
400,000 50,000 ریال
درصد تخفیف : 87%
نام دوره: isi english 6
کد درس: 910301-2006
قیمت آموزش مجازی :
400,000 50,000 ریال
درصد تخفیف : 87%
نام دوره: isi english 7
کد درس: 910301-2007
قیمت آموزش مجازی :
400,000 50,000 ریال
درصد تخفیف : 87%
 

انتخاب و ادامه