تماس با ما 2-22254080-021

اطلاعیه

خانه

حداقل
شرح خدمات طرح نوآوران امید
مقایسه میزان ارائه خدمات آموزشی و میزان یارانه ای که به فرد اختصاص داده می شود
  آموزش مجازی آموزش از طریق بسته های آموزشی آموزش حضوری
میزان خدمات 240 هزار تومان 200 هزار تومان 160 هزار تومان
میزان تخفیف 120 هزار تومان
(%50)
80 هزار تومان
(%40)
40 هزار تومان
(%25)
سهم خانوار 80 هزار تومان 80 هزار تومان 80 هزار تومان
یارانه 40هزارتومان 40هزارتومان 40هزارتومان